דף הוראות לקונה

הערות חשובות         

  • התשלום במזומן בלבד ועל מחירי הזכייה יתווספו עמלת כרוז בשיעור 12.5% ומע"מ כשיעורו בחוק ניתן לשלם בהמחאה המשוכה ע"ש אקורד-המרכז הישראלי למכירות פומביות בע"מ, וזאת בתאום מוקדם.
  • חברת אקורד מפנה את תשומת ליבו של הקונה לסעיפים (10) ו- (16) בדף תנאי המכירה, ומדגישה שעל הקונה מוטלת האחריות לבדיקת תקינות הציוד וכן את דיוק הגדרת הפריטים המופיעים בקטלוג המכירה הפומבית, וזאת במהלך מועד בדיקת הציוד כמפורט בסעיף (2) בדף הוראות לקונה להלן.
  • מודגש בזאת שכל הפריטים הכלולים במכירה נמכרים כפי שהם (AS IS) על אחריות הקונה, ללא אפשרות החזרה.

אישור כניסה לאתר המכירה ינתן לבעלי תעודות זהות בלבד.

  1. אתר המכירה

כפי המצויין בדף המידע למכירה.

  1. בדיקה מוקדמת של הציוד

הציוד המיועד למכירה יוצג לבדיקה כפי המצויין בדף המידע למכירה.

  1. רישום המשתתפים

כל אחד מהמשתתפים ירשם במשרד הקבלה תוך הצגת תעודת זיהוי, ויקבל כרטיס משתתף מזהה, אותו יש להחזיר בגמר המכירה.

הערה: לא תתאפשר השתתפות במכירה ללא רישום במשרד הקבלה !

את קטלוג המכירה ניתן לרכוש במחיר של 10 ₪.

  1. תהליך המכירה

א. המכירה תנוהל ע"י כרוז, ע"פ סדר רץ של הפריטים, הכרוז ע"פ שיקול דעתו יכול לדחות את מועד מכירת פריט כל שהוא, לפצל כמות של פריטים זהים לכמויות קטנות יותר, או לאחד כמות פריטים באם יחליט על כך.

ב. רישומי הכרוז ועוזרו יהוו ראיה חותכת לגבי מחיר המכירה וזהות הרוכש .

ג. הכרוז ו/או נציג מטעמו רשאי לדרוש מהלקוחות במהלך המכירה תשלום בגובה 25% מכל פריט ו/או פריטים שירכשו, וזאת ע"פ שיקול דעתו של הכרוז ו/או נציג מטעמו.

לכל המלגזות והרכבים תידרש מקדמה בהמחאה בנקאית או במזומן בסך 10,000 ₪ לכל פריטמייד עם הורדת הפטיש, העברת הבעלות למלגזות ולרכבים תעשה ע"י הרוכש ועל חשבונו.

ד. המכירה תתנהל במטבע דולר ארה"ב (US$) לפי שער הדולר היציג ביום המכירה בבוקר או יום קודם למכירה אחה"צ.

ה. הפרשי שער יחושבו ביום התשלום בפועל (במידה ושער הדולר היציג לא יעלה באופן מהותי, יישאר השער היציג הבסיסי וזאת בתנאי שהרוכש יעמוד בכל תנאי המכירה והערות החלות עליה).

ו.הפריטים נמכרים ללא אריזות, קופסאות, עגלות, משטחים וכד'.

ז. כל המכונות תימכרנה ללא כלים אלא אם צוין אחרת בקטלוג.

  1. תשלום

א. התשלום בגין הרכישה חייב להתבצע ביום המכירה.

ב. על סכום הזכייה יתווסף מע"מ כשיעורו בחוק.

ג. בנוסף לאמור לעיל הקונה יחויב וישלם לחברה המוכרת ביחד עם תמורת הפריטים שנרכשו, עמלת כרוז לאחר הנחת מזומן תהא בשיעור 12.5% משווי הפריטים שנרכשו בתוספת מע"מ כחוק. עמלת כרוז תהא חלק מתמורת הרכישה, ולפני סילוקה בפועל לא תאושר הוצאת הציוד.

ד. ניתן לבצע תשלום במהלך המכירה.

ה. ניתן לשלם בכרטיסי אשראי.

  1. הוצאת ציוד

א. לא תתאפשר הוצאת ציוד במהלך המכירה.

ב. הוצאת ציוד תתאפשר בימים במשך 3-4 ימים לאחר המכירה, בין השעות 09:00 עד 15:00 וזאת בתאום מוקדם עם חברת אקורד וקבלת אישורה בכתב.

ג. הוצאת הציוד תתבצע אך ורק באם שולמה תמורתו במזומן. במידה ותמורת הרכישה שולמה בהמחאה, תאושר הוצאת הציוד רק לאחר פירעון ההמחאה (כשלושה ימי עסקים).

ד. הרוכשים ידאגו להוצאת הציוד לא יאוחר מהימים המצוינים בסעיף 6 (ב).

ה. הקונה יפרק באחריותו ועל חשבונו את הפריטים שרכש ויעמיסם על אמצעי תחבורה שיופעלו על ידו באחריותו לשם הובלתם אל מחוץ לאתר המכירה.

ו. ציוד אשר לא יוצא בזמן, יטופל ו/או יעשה בו שימוש אחר ע"פ הנחיות בעלי ציוד, וזאת בכפוף לתנאי המכירה.

  1. כללי

על המכירה ועל היחסים שבין המשתתפים במכירה הפומבית מצד אחד ובין החברה המוכרת והבעלים מצד שני, תחולנה ההוראות המפורטות לעיל וההוראות הכלולות בדף תנאי המכירה הפומבית, המודפסים בקטלוג המכירה הפומבית.