תנאי מכירה

 1. חברת "אקורד – המרכז הישראלי למכירות פומביות בע"מ (להלן "אקורד") מעניקה את השירותים הנדרשים לקיום מכירה פומבית של פריטים וציוד (להלן: ציוד או פריט/ים) בתנאים המפורטים להלן. אקורד פועלת בשליחותה ועל פי הנחיות הבעלים של הציוד המוצע למכירה (להלן "הבעלים") , לצורך מכירתו במכירה פומבית.

הציוד המוצע המפורט בקטלוג זה (להלן "קטלוג המכירה") ממוקם באתר הנקוב בקטלוג המכירה (להלן "אתר המכירה"). תנאי מכירה אלה, יחד עם ההנחיות לקונה המפורטות בקטלוג המכירה, הנם התנאים החוזיים היחידים המתייחסים  למכירה ואין בהם כדי לגרוע מחיובי הקונה עפ"י חוק .יודגש כי לא ניתן להסב או להמחות חוזה זה לאחר ו/או לצד ג' כלשהוא .

מובהר כי כל פריט נמכר במצבו כפי שהוא ואין הקונה רשאי להסתמך על מצג כלשהו ביחס למצבו של הציוד/הפריט לרבות לעניין מצבו הפיזי, דרשות רישוי ורגולציה וכיו"ב.

 1. המכירה תתבצע ע"י אקורד באמצעות כרוז (להלן "הכרוז"). המכירה הפומבית תנוהל ע"י הכרוז בלבד והוא רשאי, אך אינו חייב, לקבל הצעה כלשהי. בנוסף, או לחלופין, רשאי הכרוז להציע הצעות בשם גוף שלישי שהפקיד בידיו הצעות מחיר.
 2. בכפוף לאמור בסע' 2 לעיל, כל פריט יימכר למציע ההצעה הגבוהה ביותר, ובמקרה של חילוקי דעות בין מציעים תהיה קביעתו של הכרוז מכרעת וסופית הכרוז רשאי , בין היתר, להעמיד הפריט במחלוקת למכירה פומבית מחדש או להוציאו מהמכירה .
 3. הכרוז רשאי עפ"י שיקול דעתו, או עפ"י הנחיות הבעלים:
 • לשנות או להוציא מהמכירה כל פריט הרשום בקטלוג המכירה לפני המכירה, במהלכה ועד לרגע הודעה על הזכייה.
 • כאשר קיימים שני פריטים בסדר עוקב בקטלוג המכירה הזהים בתיאורם ובכמותם, להציע את הפריט השני לקונה של הפריט הראשון באותו מחיר.
 1. בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור בסעיף 4 דלעיל, מובהר בזאת שנציג הבעלים רשאי להשתתף במכירה מכירה הנערכת ע"י אקורד הנה אירוע פרטי ולא ציבורי ועל כן אקורד שומרת לעצמה את הזכות למנוע מגופים ו/או אנשים מסוימים, לפי שקול דעתה המוחלט של אקורד, להכניסם לאולם בו נערכת המכירה הפומבית ו/או להשתתף במכירה הפומבית. אקורד שומרת לעצמה את הזכות לדרוש בכל עת מאנשים כל שהם לעזוב את האולם בו נערכת המכירה הפומבית.
 2. הצעה המוצעת מחייבת את המציע ואין הוא רשאי לסגת מהצעתו בשום שלב משלבי ניהול המכירה הפומבית. היה המציע תאגיד, ימסור נציגו של התאגיד במכירה את פרטיו האישיים ויהא ערב אישית להתחייבויות התאגיד עפ"י הסכם זה על נספחיו.
 3. מיד עם " הורדת הפטיש" והודעה על זוכה בפריט כלשהו רשאית אקורד לדרוש מהקונה מקדמה במזומן או בצורת תשלום אחרת המקובלת עליה, בשיעור של 25% מערך הרכישה של כל פריט, וכן לדרוש מהקונה מידע ככל שיידרש בדבר זהותו וכתובתו.
 4. יתרת מחיר הרכישה תשולם ע"י הקונה לאקורד בתום יום המכירה ולא יאוחר מהיום שנקבע ע"י אקורד בדף "הנחיות לקונה" המפורטות בקטלוג המכירה.  הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם שתקנה לאקורד את הזכות לפיצוי מוסכם בשיעור 25% מערך הרכישה. המקדמה הבלתי חוזרת תחשב כתשלום ע"ח הפיצוי המוסכם, כמפורט להלן.
 5. הבעלות בפריטים שנרכשו תעבור לקונה רק לאחר תשלום מלוא התמורה בפועל. במקרה של תשלום בשקים, רק פירעונם המלא ובמועד ייחשב לתשלום מלוא התמורה בפועל.
 6. למחיר הפריטים שיקבע במכירה הפומבית יתווסף מע"מ כשיעורו בחוק. אקורד מנפיקה חשבוניות-מס לקונה כחלק מן השירותים שמעניקה אקורד לבעלים ומוסכם מראש כי אין בכך כדי ליצור זיקה בין אקורד ובין הפריטים הנמכרים וכי אין בכך כדי ליצור יריבות משפטית, עובדתית או אחרת בין אקורד ובין הקונה.
 7. אקורד ממליצה לקונה לבטח את הפריטים שנרכשו על ידו בביטוח מקיף מרגע "הורדת הפטיש" וההודעה על הזכייה.
 8. הקונה יוציא מאתר המכירה את הפריטים שהוא רכש בכפוף ולאחר סילוק מלוא תמורתם כמבואר לעיל, ורק בתאום מוקדם עם החברה המוכרת ותחת פיקוחה או פיקוח נציג מטעמה.
 9. הוצאת הפריטים שנרכשו מאתר המכירה תבוצע בהקדם האפשרי לאחר תשלום התמורה ובכפוף לאמור בסעיף (11) דלעיל, בשעות העבודה הרגילות במועדים הנקובים בדף הנחיות לקונה.
 10. א. כל הפריטים שנרכשו יפונו מאתר המכירה לא יאוחר מהתאריך שנקבע ע"י החברה מוכרת בדף הנחיות לקונה ובכפוף לכל דין ולכל היתר דרוש, אם יש בו כדי להטיל חובה על המוכר/אקורד.

ב. הקונה יפרק באחריותו ועל חשבונו את הפריטים שרכש ויעמיסם על אמצעי תחבורה שיופעלו על ידו באחריותו לשם הובלתם אל מחוץ לאתר המכירה.

 1. א. הקונה יהיה אחראי לכל נזק לאתר המכירה או לצד שלישי שיגרום על ידו או ע"י כל גורם שיפעל מטעמו בפרוק, העמסה והובלת הפריטים שנרכשו מאתר המכירה.

ב  תהא אקורד סבורה כי הקונה עומד להוציא את הפריטים שנרכשו מאתר המכירה באופן העלול לגרום נזק לאתר המכירה או  לסביבתו, תהא אקורד רשאית לדרוש מהקונה להפקיד בידה פיקדון בסכום שיהא בו, לדעתה, כדי לכסות את הנזק האפשרי במקרה של סירוב מצד הקונה להפקיד סכום כנ"ל, רשאית אקורד לבטל את המכירה להחזיר לקונה את כספו בניכוי הנזקים והעלויות שנגרמו לאקורד.

 1. החברה המוכרת ו/או הבעלים לא יהיו אחראים לכל אירוע, תאונה, פציעה או נזק העלולים להיגרם למשתתפים במכירה פומבית או למבקרים באתר המכירה הפומבית לפני, במהלך לאחר המכירה הפומבית .
 2. א. קטלוג המכירה נערך טכנית ע"י אקורד, בהסתמך על המידע שניתן לה ע"י הבעלים על מנת להקל על המציעים ולרכז עבורם את המידע הרלבנטי, ובלא שיש לאקורד היכרות קודמת עם הפריטים  המופיעים בקטלוג המכירה, במישרין או בעקיפין.

ב .למרות שאקורד עשתה כמיטב יכולתה למתן תיאור מייצג של הפריטים המופיעים בקטלוג, אקורד אינה אחראית לדיוק התיאור ו/או התאמתו לפריט המוצע למכירה.

ג. אין אקורד אחראית לגבי התאמת הציוד לדרישות הקונה או תקינותו, או סוגו, או איכותו או תכונותיו וכל כיו"ב  ומוטלת על הקונה החובה לבדוק את תקינות הציוד והתאמתו לצרכיו במהלך ימי סקירת הציוד שלפני מועד המכירה הפומבית.

ד. לתשומת לב הקונה  ! לא ניתנת התחייבות שהפריטים הנמכרים עומדים בדרישות התקן הישראלי לבטיחות עבודה ואו/ לכל דרישות אחרות כגון רישיון או הרשאה להחזיק בציוד הנרכש, והקונה אחראי להתאים את הפריטים שרכש לדרישות התקן.

 1. א. לא עמד הקונה בתנאי הרכישה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור אם לא שלם את תמורת הפריטים במלואה או בחלקה אולא דאג לפינוי הציוד שרכש תהא אקורד רשאית להעמיד את הפריטים הללו למכירה אף בלא התראה בקונה מראש, בין במכירה פומבית ובין במכירה אחרת, ולקונה לא תהא כל טענה כנגד אקורד בשל כך.

שילם הקונה מקדמה או כל סכום על חשבון הרכישה תהא זו מקדמה בלתי חוזרת. לא עמד בתנאי הרכישה דלעיל, והיא תשמש גם  ע"ח פיצוי מוסכם לאקורד, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה/ו לתבוע את הקונה הנ"ל בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם לה/ו בשל התנהגותו .ובפרט בגין העמלות שהיו משולמות לאקורד אלמלא ההפרה

ב.  בלי לגרוע מזכותה של אקורד שלא להשיב את המקדמה או כל תשלום ע"ח התמורה וכן ללקבל את הפיצוי המוסכם ו/או לתבוע את הקונה  בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהתנהגותו, – יהא הקונה חייב לשפות את החברה המוכרת בכל עלויות האחסנה, האבטחה, הניהול וההוצאות הכרוכות בהעמדת הפריטים לגביהם לא קוימה התחייבות  הקונה למכירה נוספת.

 1. הסמכות הבלעדית להכרעה בכל מחלוקת אשר תתעורר בכל הנוגע למכירה הפומבית תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים  בעיר תל אביב – יפו.