דגניה - ציוד לעיבוד שבבי

הערות חשובות

1. התשלום במזומן בלבד ועל מחירי הזכייה יתווספו עמלת כרוז בשיעור 12.5% ומע"מ כשיעורו בחוק ניתן לשלם בהמחאה המשוכה ע"ש אקורד-המרכז הישראלי למכירות            פומביות בע"מ, וזאת בתאום מוקדם.   
2.  חברת אקורד מפנה את תשומת ליבו של הקונה לסעיפים (10) ו- (16) בדף תנאי המכירה, ומדגישה שעל הקונה מוטלת האחריות לבדיקת תקינות הציוד לרבות דרישות             רישיונות או הרשאות להחזקת הציוד הנרכש וכן את דיוק הגדרת הפריטים המופיעים בקטלוג המכירה הפומבית, וזאת במהלך מועד בדיקת הציוד כמפורט בסעיף (2) בדף         הוראות לקונה להלן.
3. מודגש בזאת שכל הפריטים הכלולים במכירה נמכרים כפי שהם (IS AS ) על אחריות הקונה, ללא אפשרות החזרה.
4. אישור כניסה לאתר המכירה יינתן לבעלי תעודות זהות בלבד.
5. המכירה מתנהלת בדולרים. שער הדולר לפי היציג המתפרסם ביום שני 10/8/20     
ביקורים מקדימים לבדיקת הציוד יתקיימו:   ביום שני 10/08/20 בין השעות 10:00 – 15:00